Benoit De Wilde, Notaris te Diksmuide

 

Benoit De Wilde

Notaris te Diksmuide

45

Wat met wanbetaling na openbare verkoop?

De gegadigden bieden op het te koop aangeboden goed en het goed wordt uiteindelijk aan één van hen toegewezen. De hoogste bieder/koper heeft als verplichting de koopsom en de kosten te betalen, binnen de termijn die voorzien is in de verkoopsvoorwaarden, en die voorafgaandelijk kenbaar gemaakt wordt.

Wat gebeurt er als de koper niet tijdig of niet betaalt? 

De voorwaarden waaronder de verkoop plaats heeft voorzien in een reeks dwangmaatregelen, teneinde de koper te dwingen tot betaling en de belangen van de verkopers te vrijwaren.

De bijzonderste van deze dwangmaatregelen kunnen geformuleerd worden als volgt :

  1. In de verkoopsvoorwaarden wordt de nalatigheidsintrest vastgelegd.
  2. ontbinding van de verkoop: in dit geval wordt de verkoop beschouwd als ontbonden. De ontbinding wordt vastgesteld op grond van de nalatigheid van de koper, en deze kan veroordeeld worden tot het betalen van schadevergoeding;
     
  3. rouwkoop: het goed wordt opnieuw te koop gesteld. Wordt het goed verkocht tegen een prijs, hoger dan de eerste koopprijs vermeerderd met de nalatigheidsintrest en de kosten van de nieuwe openbare verkoop, dan komt de winst ten goede van de verkoper.

    Wordt het goed daarentegen aan een lagere prijs verkocht, dan valt het mindere bedrag, met alle kosten door de herveiling veroorzaakt, ten laste van de in gebreke blijvende koper. 
     
  4. gedwongen uitvoering: de rechtbank velt een vonnis waardoor de koper gedwongen wordt te betalen, bij gebreke waarvan beslag kan worden gelegd op zijn inkomsten en bezittingen.

Uit dit alles moet worden besloten dat bij openbare aankoop de gegadigden goed moeten nadenken alvorens een bod uit te brengen.

Het is aangewezen vooraf de verkopende notaris te raadplegen in dat verband.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .